Warunki i zasady

korzystania z portalu Our Daily Bread Ministries

 

INFORMACJE PRAWNE: PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRZED KORZYSTANIEM Z PORTALU.

WSZELKI DOSTĘP I KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO PORTALU Our Daily Bread MINISTRIES ONLINE (ODB) WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI USŁUGAMI LUB INFORMACJAMI NA PORTALU (NAZWANYCH DALEJ „PORTALEM”), GRUPOWO BĄDŹ INDYWIDUALNIE, PODLEGA WARUNKOM I ZASADOM UŻYTKOWANIA (NAZWANYCH DALEJ „WARUNKAMI”) PRZEDSTAWIONYM W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, KTÓRE MOGĄ BYĆ OD CZASU DO CZASU MODYFIKOWANE PRZEZ ODB. ODB JEST PORTALEM INTERNETOWYM NALEŻĄCYM DO OUR DAILY BREAD MINISTRIES (SŁUŻBY Nasz Codzienny Chleb) ― WYDAWCY NASZEGO CODZIENNEGO CHLEBA. PONIŻSZE WARUNKI I ZASADY DOTYCZĄ WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH DOMEN ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZYM PORTALEM, WŁĄCZNIE Z ODB.ORG, ODB.NET I INNYMI NAZWAMI DOMEN NALEŻĄCYCH DO ODB MINISTRIES. WCHODZĄC NA STRONĘ, KOPIUJĄC BĄDŹ KORZYSTAJĄC Z NIEJ W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB, ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI. ODB ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN WARUNKÓW WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, A TWOJE KORZYSTANIE Z PORTALU PO W/W ZMIANACH STANOWI ZGODĘ NA WARUNKI W ZMIENIONEJ FORMIE. JEŚLI NIE WYRAŻASZ NA NIE ZGODY, NIE MOŻESZ WCHODZIĆ ANI KORZYSTAĆ Z PORTALU.

  1. OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA PORTALU

1.1 Użytek wyłącznie osobisty i wewnętrzny oraz prawa autorskie. Jeśli nie zostało stwierdzone inaczej, Portal przeznaczony jest wyłącznie do osobistego lub wewnętrznego użytku. Projekt Portalu, jego treść, szata graficzna oraz dobór i układ jego elementów są objęte prawami autorskimi i chronione przez międzynarodowe prawo i przepisy. Jeśli na Portalu nie ma wyraźnego przyzwolenia, Portal i jego materiały nie mogą być kopiowane, odtwarzane, modyfikowane, publikowane, pobierane, przesyłane, transmitowane ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody ODB, co jest jednoznacznie zabronione prawem i podlega surowym sankcjom cywilnym i karnym. Naruszanie praw będzie ścigane sądownie aż do skutku. Jeśli nie stwierdzono inaczej, ODB nie udziela Ci żadnych wyraźnych ani domniemanych praw w zakresie jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych ani poufnych informacji handlowych.

1.2 Odsyłacze do Innych materiałów. Łącza do innych witryn na Portalu nie są pod kontrolą ODB. ODB nie ponosi odpowiedzialności za treści witryn, do których prowadzą odsyłacze. ODB zastrzega sobie prawo do usunięcia w każdej chwili jakiegokolwiek odsyłacza lub programu odsyłającego. ODB dostarcza takich odsyłaczy wyłącznie dla Twojej wygody. ODB nie popiera, nie bada ani nie weryfikuje jakichkolwiek informacji, programów, firm lub produktów na stronach, do których odsyła. Jeśli decydujesz się by wejść na jakąkolwiek witrynę stron trzecich, do której odsyła Cię nasz Portal, czynisz to wyłącznie na swoje własne ryzyko.

1.3 Wygaśnięcie Subskrypcji. ODB zastrzega sobie prawo do dobrowolnego zakończenia lub zawieszenia w każdej chwili Twojej subscripcji, z uzasadnionych lub nieuzasadnionych przyczyn, uprzednio ostrzegając lub nie. Wraz z zakończeniem subscrypcji, Twoje prawo do korzystania z zasobów odb natychmiast wygasa.

1.4 Zrzeczenie się abonamentu. Z subskrypcji w ODB można zrezygnować w dobrowolnym terminie i bez podawania przyczyny.

1.5 Korzystanie z subskrypcji. ODB zezwala na korzystanie z Twojej subscrypcji przez członków Twojej rodziny. Ponosisz jednak osobistą odpowiedzialność za korzystanie z Twojego abonamentu. Nie możesz udzielać, przenosić, zbywać, sublicencjonować lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać swojego prawa do subscrypcji w ODB, które jest przeznaczone wyłącznie do Twojego osobistego i domowego użytku.

1.6 Oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) skończyłeś przynajmniej 18 lat lub jesteś w wieku wymaganym bądź wystarczającym według stosownego prawa, by składać niezbędne informacje abonamentu; (2) wszelkie udzielone przez Ciebie informacje są prawdziwe i dokładne; oraz (3) jesteś osobą upoważnioną do udzielania informacji Twojej subskrypcji. Zobowiązujesz się do przestrzegania obowiązków zawartych w niniejszych Warunkach i zasadach.

  1. ZNAKI TOWAROWE

Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszelkie znaki handlowe lub usługowe oraz logo widniejące na Portalu są objęte prawami znaków towarowych ODB, ODB Ministries, Discovery House Publishers lub innych wskazanych właścicieli znaków towarowych. Brak nazwy produktu lub usługi bądź logo na niniejszym Portalu nie oznacza zrzeczenia się znaku lub praw do własności intelektualnej związanych z daną nazwą lub logo.

  1. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI.

3.1 Ogólne zasady. ODB NIE TWIERDZI ANI NIE GWARANTUJE, ŻE (i) PORTAL SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA, (ii) PORTAL LUB ZAMIESZCZONE NA NIM INFORMACJE BĘDĄ FUNKCJONOWAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY, TERMINOWY, DOKŁADNY, BEZPIECZNY LUB BEZBŁĘDNY, (iii) WYNIKI KORZYSTANIA Z PORTALU BĘDĄ DOKŁADNE BĄDŹ WIARYGODNE, LUB (iv) JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW NABYTYCH BĄDŹ UZYSKANYCH NA PORTALU SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA. ODB NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO UAKTUALNIANIA, MODYFIKOWANIA ANI OBJAŚNIANIA PORTALU.

3.2 Zrzeczenie się gwarancji. W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, PORTAL JEST DOSTARCZANY W STANIE JAKIM SIĘ ZNAJDUJE I Z WSZELKIMI WADAMI, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH BĄDŹ DOMNIEMANYCH GWARANCJI. NINIEJSZYM ODB ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I USTALEŃ DOTYCZĄCYCH PORTALU I ZAMIESZCZONYCH TAM INFORMACJI, WŁĄCZNIE Z NIEOGRANICZONYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, TYTUŁU, NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, BRAKU WIRUSÓW, DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI, SKUTECZNOŚCI I BRAKU ZANIEDBAŃ. CAŁKOWITE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z PORTALU I INFORMACJI NA NIM ZAWARTYCH PONOSI UŻYTKOWNIK.

  1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZADOŚĆUCZYNIENIE.

4.1 Wyłączenie. W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, ODB W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI BEZPOŚREDNIMI, SZCZEGÓLNYMI, UBOCZNYMI, POŚREDNIMI LUB WTÓRNYMI SZKODAMI OBEJMUJĄCYMI, CHOĆ NIE WYŁĄCZNIE, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ INFORMACJI POUFNYCH LUB INNYCH, ZAKŁÓCANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, SZKODĘ NIEMAJĄTKOWĄ, UTRATĘ PRYWATNOŚCI, NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW (W TYM DZIAŁANIE W ZŁEJ WIERZE, NIEDOSTATECZNĄ STARANNOŚĆ, ZANIEDBANIE ORAZ STRATY MATERIALNE LUB WSZELKIE INNE SZKODY) WYNIKAJĄCE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM BĄDŹ NIEUMIEJĘTNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z PORTALU, NAWET JEŚLI ODB WIE LUB POWINNO WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. JEŚLI JESTEŚ NIEZADOWOLONY Z JAKIEGOKOLWIEK FRAGMENTU PORTALU LUB Z KTÓREGOKOLWIEK Z W/W WARUNKÓW, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM JEST ZAPRZESTANIE UŻYTKOWANIA PORTALU I REZYGNACJA Z SUBSCRYPJI. WSPOMNIANE WYŻEJ OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I ZRZECZENIA SIĘ MAJĄ ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NAWET W PRZYPADKU, GDY WSZELKIE ZADOŚĆUCZYNIENIA NIE SPEŁNIAJĄ SWOICH PODSTAWOWYCH CELÓW.

4.2 Odszkodowanie. Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać oraz uznawać organizację ODB za niewinną w obliczu wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, żądań, kar, konfiskat, zaskarżeń, wyroków i związanych z nimi kosztów i wydatków (w tym opłat adwokackich), jakie ODB może w ich rezultacie ponosić, za nie odpowiadać lub je pokrywać na skutek korzystania przez Użytkownika ze Portalu lub pogwałcenia przez niego jakiegokolwiek warunku lub postanowienia zawartego w niniejszych Warunkach.

  1. Polityka prywatności Our Daily Bread Ministries.

5.1 Użytkownik wyraża zgodę na warunki Polityki prywatności Our Daily Bread Ministries dostępnych na Portalu.

5.2 Wszelkie roszczenia odnoszące się do Polityki prywatności ODB powinny zostać rozwiązane na podstawie zasad i warunków zawartych zarówno w tej Umowie, jak i tych znajdujących się w samym regulaminie Polityki prywatności ODB.

  1. OGÓLNE WARUNKI

6.1 Modyfikacje. ODB zastrzega sobie prawo, aby według własnego uznania i w dowolnym czasie dokonywać zmian w warunkach, zasadach i powiadomieniach zawartych w ofercie Portalu, włącznie, choć nie ograniczając się do nich, z opłatami związanymi z jego użytkowaniem. ODB może korygować Warunki w dowolnym czasie, dokonując aktualizacji informacji. Użytkownik powinien od czasu do czasu odwiedzać niniejszy Portal w celu zapoznania się z aktualnymi Warunkami, gdyż są one dla niego wiążące. Niektóre postanowienia zawarte w Warunkach mogą zostać zastąpione jednoznacznie określonym prawnym powiadomieniem wysłanym Użytkownikowi lub zasadami zamieszczonymi na Portalu. ODB zastrzega sobie również prawo, by w dowolnym czasie i według własnego uznania, czasowo bądź trwale modyfikować lub wyłączać Portal (lub jakąkolwiek jego część) z uprzednim powiadomieniem lub bez niego. Użytkownik zgadza się, by ODB nie ponosiło odpowiedzialności przed Użytkownikiem ani żadną stroną trzecią za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszanie bądź zamykanie Portalu.

6.2 Przenoszenie praw. Użytkownik nie może przenosić jakichkolwiek praw, ani przekazywać żadnych zobowiązań określonych w Warunkach lub w którymkolwiek ich fragmencie, bez pisemnej zgody ODB. Wszelkie próby podejmowania takich kroków będą uznane za pogwałcenie Warunków.

 

6.3 Rozstrzyganie sporów. NINIEJSZE WARUNKI SĄ REGULOWANE I INTERPRETOWANE ZGODNIE Z PRAWEM STANU MICHIGAN, BEZ ODNIESIENIA DO ZASAD DOTYCZĄCYCH KONFLIKTÓW PRAWA. ODB I UŻYTKOWNIK ZGADZAJĄ SIĘ, ABY WSZELKIE SPRAWY SPORNE I SĄDOWE DOTYCZĄCE NINIEJSZYCH WARUNKÓW I ZAGADNIENIEŃ ZWIĄZANYCH Z ICH REALIZACJĄ BĄDŹ UŻYTKOWANIEM PORTALU I ZAMIESZCZONYCH NA NIM INFORMACJI, PODLEGAŁY ZA ICH OBOPÓLNĄ ZGODĄ JURYSDYKCJI SĄDU STANOWEGO I FEDERALNEGO MICHIGAN. KORZYSTANIE Z PORTALU W RAMACH JURYSDYKCJI, KTÓRA NIE NADAJE POSTANOWIENIOM NINIEJSZYCH WARUNKÓW I ZASAD MOCY PRAWNEJ (WŁĄCZNIE, I BEZ OGRANICZEŃ, Z NINIEJSZYM AKAPITEM), JEST BEZPRAWNE.

 

6.4 Zadośćuczynienie. Użytkownik uznaje i zgadza się, że niespełnienie przez niego jakiegokolwiek zobowiązania wymienionego w Warunkach, wyrządzi ODB nieodwracalne szkody, których nie da się łatwo naprawić przy pomocy odszkodowania pieniężnego wyznaczonego przez wymiar sprawiedliwości. W przypadku niewywiązania się z umowy lub naruszenia prawa przez Użytkownika, włącznie z każdą czynnością, która mogłaby spowodować stratę bądź wystawić na szwank dobrą wolę, reputację lub prawa ODB na Portalu, ODB będzie uprawniona do skorzystania z natychmiastowego nakazu sądowego, niezależnie od wszelkich innych dostępnych środków prawnych, aby powstrzymać bądź uniemożliwić taką nieodwracalną szkodę, stratę lub zagrożenie.

6.5 Zakres umowy. Warunki obejmują całą umowę i porozumienie między ODB i Użytkownikiem dotyczące przedmiotu omawianego w Warunkach, które zastępują wszystkie poprzednie ustne i pisemne umowy oraz porozumienia dotyczące przedmiotu omawianego w Warunkach. Żadne oświadczenie, stwierdzenie, gwarancja, ugoda lub umowa jednoznacznie nie ujęte w Warunkach nie wpłyną, ani nie będą wykorzystywane w celu interpretacji, wprowadzania zmian lub ograniczeń wyraźnych zasad i postanowień Warunków.