Kaznodzieja metodystyczny, „Gip” Hardin, nadał swojemu synowi imiona znanego kaznodziei Johna Wesleya, wyrażając tym samym swoje nadzieje i aspiracje w stosunku do swojego synka. John Wesley Hardin wybrał jednak zupełnie inną życiową drogę niż jego imiennik. Mając na swoim koncie 42 zabitych ludzi, stał się jednym z najbardziej osławionych rewolwerowców i przestępców Dzikiego Zachodu pod koniec XIX wieku.

W Biblii, podobnie jak w wielu dzisiejszych kulturach, imiona mają szczególne znaczenie. Gdy anioł zwiastował narodziny Bożego Syna, kazał Józefowi nadać dziecku imię „Jezus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego” (Ew. Mateusza 1:21). Znaczenie Jego imienia—„Jahwe ratuje”—potwierdzało Jego misję zbawiania ludzi od grzechu.

W przeciwieństwie do Hardina, Jezus żył w zupełnej zgodzie ze swoim imieniem. Poprzez śmierć i zmartwychwstanie spełnił misję ratowania człowieka. Apostoł Jan potwierdził życiodajną moc imienia Jezusa, gdy powiedział: „Te zaś są spisane abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego” (Ew. Jana 20:31). Księga Dziejów Apostolskich zachęca wszystkich, by Mu zaufali, gdyż „nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4:12).

Wszyscy, którzy wzywają imienia Jezusa z wiarą, mogą doświadczyć przebaczenia i nadziei. Czy już je wzywałeś?